Köyümüzdeki Tarihi Mezar Taşları Kayıt Altına Alındı

Köyümüzdeki Tarihi Mezar Taşları Kayıt Altına Alındı

Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si Tarih Bö­lü­mü öğretim üyesi Prof. Dr. Lütfi Şeyban ve Sa­kar­ya Üni­ver­si­te­si Ya­kın­çağ Ta­ri­hi Ana­bi­lim Dalı’nda yük­sek lisans yapan köylümüz Oğuz­han Kır, Sakarya Üniversitesi ve Sa­kar­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile ortak yü­rütü­len Sa­kar­ya’nın Ki­ta­be­le­ri adlı pro­je­ ça­lış­ma­la­rı kapsamında köyümüzde bulunan tarihi mezar taşlarını kayıt altına aldılar. 

Geçen hafta köyümüze gelen tarihçilerden oluşan ekip, 3 gün boyunca köyümüzün kitabeleri, tarihi ve kültür varlıkları hakkında çalışma yürüttü. Muhtar İbrahim İskender ve Mustafa Zenginer çalışmalara katılarak bilgiler paylaştılar. 

Mezar taşlarının her biri yerinde tespit edildi, numara verilerek krokiye işlendi ve fotoğrafı çekilerek kataloglama çalışması yapıldı. Oğuzhan Kır; Karasu Köyü'nün yaklaşık olarak 400 yıllık bir tarihe sahip olduğunu ve ayrıca Sakarya bölgesindeki en büyük mezar taşlarının Karasu Köyü'nde olduğunu söyledi. "Bu mezar taşları başta köyümüz olmak üzere tüm Karasu ve Sakarya'nın tarihini aydınlatmada ana kaynak teşkil edecektir" dedi.

Sizin Adresiniz Buraya Gelecek.

0.123 456 78 90 (Sizin Numaranız)

0.123 456 78 91 (Sizin Numaranız)

k.karasukoyu@gmail.com

0123 456 78 90